HOE WIJ WERKEN  

Wij ontwerpen op basis van esthetisch bewezen beginselen om aangename ruimten te creëren. Eenvoud, puurheid en vakmanschap zijn onze kernbegrippen.

Een mens ervaart in een gebouw dat volgens de wetten van klassieke verhoudingen is gebouwd een gevoel van evenwicht en harmonie.

Bij het ontwerp zoeken we naar een optimale balans tussen de eisen en wensen van de opdrachtgever, de (bouw)stijl en de eigen charme van het object. Ook nieuw bouw willen we graag ‘stijl’ meegeven en daarbij gebruik maken van de vrijheden die hierbij mogelijk zijn.

Daarnaast hebben we de nodige ervaring om goed te kunnen inspelen op externe factoren zoals het Bouwbesluit, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen: RACM), het beleid van gemeenten en brandweer eisen.

Indien nodig wordt in een vroeg stadium samengewerkt met specifieke deskundigen zoals een stedenbouwkundige, landschapsarchitect, constructeur of bouwfysische adviseur.

 

werkwijze_o6nw werkwijze_o5nw werkwijze_o4nw werkwijze_o3 werkwijze_o2nw werkwijze_o1

 

ONZE AANPAK  

Uiteraard beginnen we bij de wensen van de opdrachtgever. We betrekken echter al snel ook de eigenheid van de locatie in de beeldvorming: we inventariseren, voor zover van toepassing, de aanwezige historische, culturele, stedelijke en landschappelijke aspecten. Met deze analyse komen de specifieke kwaliteiten, knelpunten en kansen van een project meteen op tafel.

Op basis hiervan kunnen we dan werken aan een plan dat als ‘onderlegger’ dient. In overleg met de opdrachtgever leidt dit tot het uiteindelijk ontwerp. Het is een intensief samenspel omdat een architectonisch ontwerp nu eenmaal geen wiskundesom is met één antwoord, maar het resultaat van vele beslissingen.

Restauratie

Restauraties vragen een gedetailleerde aanpak. Wij vinden niets mooier dan een gebouw met historie dat verwaarloosd is nieuw leven in te blazen. Zorgvuldige analyse van bouwhistorie, oorspronkelijke indeling, materialen en detailleringen gebruiken we als uitgangspunt.

Dit wil niet zeggen dat alles altijd bij het oude moet blijven. Oude afbeeldingen helpen ons om een betrouwbare reconstructie te maken of dienen als basis voor een moderne uitwerking of aanpassing.

Verbouwing/nieuwbouw

Verbouwingen en nieuwbouw kunnen zowel eigentijds als historiserend ontworpen worden. Wij zullen altijd de samenhang met de bestaande situatie en omgeving in ogenschouw nemen; vaak zullen we aanknopingspunten uit het verleden kunnen hanteren.

Deze uitgangspunten hanteren we ook voor het realiseren van nieuwe functies in bestaande gebouwen zoals bijvoorbeeld bewoning in een voormalig industrieel pand of het doorvoeren van leeftijdsbestendige bewoning in blokken van voormalige gezinshuizen.

Duurzaam bouwen

Van oudsher speelt zorgvuldig omgaan met bestaande gebouwen, materialen en detailleringen bij monumentale gebouwen een belangrijke rol. Het principe 'behoud gaat voor vernieuwen' geldt vooral bij monumenten.

Waar voor andere gebouwen veelal op voorhand wordt gekozen voor de laagste arbeidskosten, zal ons bureau met de opdrachtgever steeds zoeken naar de balans tussen behoud van esthetische waarde, hergebruik van materiaal en een duurzame exploitatie.

Bij nieuwbouw willen we ecologisch verantwoorde materialen, de exploitatie (onderhoud, kosten van klimatiseren, energie), de milieubelasting en multifunctionele gebruiksmogelijkheden zorgvuldig inpassen in stijlvolle vormgeving en detaillering.